ภารกิจการป้องกันและปรามปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ