ฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ file/file-8-24-2022-2-40-30-AM.pdf

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการ

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

(แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

 

P.1-9 file/file-9-9-2022-1-43-32-PM.pdf

P.10-75 file/file-9-9-2022-1-44-21-PM.pdf

P.76-114 file/file-9-9-2022-1-44-42-PM.pdf

P.115-159 file/file-9-9-2022-1-45-26-PM.pdf

P.160-206 file/file-9-9-2022-1-45-58-PM.pdf

P.207-260 file/file-9-9-2022-1-46-28-PM.pdf

P.261-325 file/file-9-9-2022-1-47-02-PM.pdf

P.326-351 file/file-9-9-2022-1-47-24-PM.pdf

P.352-411 file/file-9-9-2022-2-40-07-PM.pdf

P.412-438 file/file-9-9-2022-2-43-19-PM.pdf

P.439-488 file/file-9-9-2022-2-04-22-PM.pdf

P.489-521 file/file-9-9-2022-2-05-25-PM.pdf