ติดต่อเรา


 

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
Territorial Defense Volunteers Administration Bureau
1277/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email.asa2497.dopa@gmail.com โทร : 02-278-1008