ติดต่อเรา


 

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
VOLUNTEER DEFENSE CORPS HEADQUARTERS
1277/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Email.
vdch2564@gmail.com
 โทร : 02-278-1008