กิจกรรมผู้บังคับบัญชา


 

 

 

 

 

 

หนังสือครบรอบ ๖๗ ปี

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วันคล้ายสถาปนา

กองอาสารักษาดินแดน

 

 

ผลงาน อส. ทั่วไทย


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

 Territorial Defense Volunteers Administration Bureau

1277/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02-278-1008

Email : asa2497.dopa@gmail.com

โซเชียลมีเดีย