ฝ่ายปกครอง-ตำรวจเมืองภูเก็ต บุกจับ 2 ร้านดังฝ่าฝืนกฎหมาย หลังพลเมืองดีร้องเรียน

 

 

วันที่ 22 มิ.ย. 2565 ตั้งแต่เวลา 21.10 - 22.00 น.

 

 

ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดภูเก็ต นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองภูเก็ต รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ต นางช้องมาศ สกุลประดิษฐ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายสุวัฒน์ บุบผะโพธิ์ ปลัด หน ฝ่ายความมั่นคง นำโดยนายดนัย ใจแข็ง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.อ.สราวุธ ชูประสิทธิ์ ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.ท.ฉัตรชัย ชูหนู รอง ผกก.ป. นำโดย พ.ต.ท.รัตนวุฒิ หนูแก้ว สวป.สภ.เมืองภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน ๕ นาย ออกตรวจสถานประกอบการ ร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พื้นที่ตำบลตลาดเหนือ / ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ ๓๖๕๘/๒๕๖๕ ลว. ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๒๘๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มสำหรับกิจการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ตามข้อร้องเรียน จำนวน 2 ร้าน

 

1. ร้าน เจมส์ คาเฟ่ ได้ร่วมกันจับกุม นายสรสิช (ไม่เปิดเผยนามสกุล) อายุ 53 ปี ที่อยู่ 262 ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยกล่าวหาว่า "ฝ่าฝืนกฎหมายโดยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3658/2565 เรื่องแก้ไข

เพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2879/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร์โรค COVID -19 ฯ และข้อหา "ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการไม่จัดทำบัตรประวัติของพนักงานก่อนเร่ิมเข้าทำงานในสถานบริการ"

 

2. ร้าน โรงน้ำชา ได้ร่วมกันจับกุม นายเอกรัตน์ (ไม่เปิดเผยนามสกุล) อายุ 23 ปี ที่อยู่ 63/4 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา โดยกล่าวหาว่า "ฝ่าฝืนกฎหมายโดยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3658/2565 เรื่องแก้ไข

เพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2879/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่องผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค COVID -19 ฯ

 

จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทั้ง 2 ร้านเร่งดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองและรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการการควบคุมโรคอำเภอเมืองภูเก็ตทราบ เพื่อจะได้รายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดภูเก็ตพิจารณาอนุญาตให้สำหรับกิจการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดให้บริการในโอกาสต่อไป ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๓๖๘๕ / ๒๕๖๕ ลว.๓๑ พฤษภาคม ๖๕ ข้อ ๓ มาตรการควบคุมและป้องกันโรคสำหรับสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สามารถเปิดต้องยื่นแบบประเมินตนเองต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอ(ศปก.อ.) และผ่านการตรวจมาตรการความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop COVID 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้ว และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ประกอบการหรือที่รับผิดชอบสถานที่ต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-19)

แนบท้ายคำสั่งนี้ และต้องกำกับดูแลความพร้อมของบุคลากรผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเงื่อนเวลา และมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ ตามที่ราชการกำหนดขึ้น เป็นการเฉพาะโดยเคร่งครัด