รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ณ จังหวัดยะลา

 

 

วันที่ 11 มิ.ย. 2565

 

 

นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และมอบนโยบาย ให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ชุดคุ้มครองตำบลยะรม อำเภอเบตง ชุดคุ้มครองตำบลธารโต อำเภอธารโต และชุดคุ้มครองตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา

โดยมีหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลนำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการปกครอง ได้รับฟังบรรยายสรุปพื้นที่รับผิดชอบ และได้มอบนโยบายดังนี้

1.ให้มีการรักษาระเบียบวินัย และให้มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ อย่างเคร่งครัด

2.ให้มอบหมายภารกิจให้สมาชิก อส. ถือปฏิบัติเป็นระเบียบปฏิบัติประจำวัน

3.ให้มีการดูแล การเก็บรักษา การเบิกจ่ายอาวุธปืน เป็นไปตามระเบียบฯ

4.ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณฐานที่ตั้ง

5.ให้มีการลาดตระเวนบริเวณฐานที่ตั้งโดยรอบ เพื่อรักษาความปลอดภัย และสังเกตสิ่งผิดปกติต่างๆ ต้องไม่ประมาทการ์ดต้องไม่ตก

 

รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้กำลังใจกำลังพลชุดคุ้มครองตำบล โดยให้มีความรอบคอบ กล้าหาญ ในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งภารกิจด้านการข่าว ยุทธการ และกิจการพลเรือน โดยยึดหลักการข้าราชการกรมการปกครองต้องทำให้พี่น้องประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” หากเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ ต้องเข้าถึงพื้นที่ก่อน ถอนตัวทีหลัง