นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์  รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ่ายความมั่นคง) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในภารกิจสำคัญของกรมการปกครอง ณ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 24 พ.ค. 2565

 

 

นายธนาคม  จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์  รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ่ายความมั่นคง) และคณะ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 6,7 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ (สน.มน.) ผู้แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในภารกิจสำคัญของกรมการปกครอง ณ จังหวัดสงขลา ดังนี้

 

เวลา 09.00 น. เข้าพบนายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการฯ เพื่อปรึกษาหารือและแจ้งข้อราชการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

 

ต่อจากนั้นเวลา 10.30 น. เดินทางไปเป็นประธาน "การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานในภารกิจสำคัญของกรมการปกครอง" โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจรัล  จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นายอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย รวมทั้งปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) จำนวน 15 ชคต. เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งรองอธิบดีกรมการปกครองได้แจ้งนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชากรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งได้ตรวจติดตามงานและรับรายงานภารกิจสำคัญของกรมการปกครองได้แก่

1.การตรวจประเมินความเข้มแข็งชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565 และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ อส.จชต.

2.การอำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดน ในภารกิจของกรมการปกครอง

3.การดำเนินกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ฮ.ศ.1443)

4.การติดตามผลการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในหมู่บ้านเป็นรายครัวเรือนผ่านระบบ ThaiQM

5.การเตรียมความพร้อมการรับการถ่ายโอนการบังคับบัญชา ภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 

หลังจากนั้นเวลา 14.00 น.ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน (E-border Pass) ที่ว่าการอำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อมุ่งสู่การเป็น “กรมการปกครอง...วิถีใหม่" ตามนโยบาย 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง “10 Flagships to DOPA All Smart 2022"

 

และสุดท้ายเวลา 15.00 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านพรมแดนสะเดา ตรวจเยี่ยมการอำนวยความสะดวกดารเดินทางข้ามแดนของพี่น้องประชาชนไทย-มาเลเซีย