นายธนาคม จงจิระ อปค.
พร้อมด้วย ผอ.สน.อส. ผอ.สน.ปท. ผอ.สน.สก. ผอ.สน.มน. ผอ.วช.
มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ บุคลากร กำนัน 

 

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา  11.30 น.

 


นายธนาคม จงจิระ อปค.
พร้อมด้วย ผอ.สน.อส. ผอ.สน.ปท. ผอ.สน.สก. ผอ.สน.มน. ผอ.วช. และคณะ ตรวจติดตาม "๑๐ โครงการสำคัญของกรมการปกครอง"
(๑๐ Flagships to DOPA All Smart ๒๐๒๒) และมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ บุคลากร กำนัน ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่