อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ตรวจสถานประกอบการ

 

 

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.00 น.

 

ภายใต้การอำนวยการของนายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ นายอำเภอกะพ้อ สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอกะพ้อ สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ และหน่วยทหารพรานที่ 4414 ตรวจตราสถานประกอบการ ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม หาบเร่ แผงลอย ในพื้นที่ ต.กะรุบี และ ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เพื่อเข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และลูกค้าภายในร้านต้องปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดปัตตานีกำหนด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
        1. คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 5/2564 ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่ออกนอกเคหสถาน
        2. คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 17/2564 ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน
        3. คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่(พิเศษ) 81/2564 ให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยจำกัดผู้ใช้บริการในร้านที่มีเครื่องปรับอากาศไม่เกินร้อยละ 50 และไม่เกินร้อยละ 75 สำหรับร้านที่อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี
        4. คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 82/2564 ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และลูกค้าในร้านต้องได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม
        5. คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่(พิเศษ) 84/2564 ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด

     ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการทุกแห่งและประชาชนทุกคนต้องถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด