นอ.เมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา เป็นประธานการประชุม สมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.เมืองยะลาที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2564

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

 

 

          นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา เป็นประธานการประชุมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อย อส.อ.เมืองยะลาที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ เน้นย้ำให้กำลังพลมีความเข้มแข็ง มีระบียบวินัย ปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายยืนยง คิดถูก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง เจ้าหน้าที่ปกครอง ร่วมประชุม ณ หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้น 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา