รอง ผวจ. นธ. รักษาราชการแทน ผวจ.นธ. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2564

 

 

 

 

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.

 

 

          นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดตลอดจนหัวหน้ากลุ่มเป้าหมายของส่วนราชการเข้าร่วมประชุม มีวาระสำคัญอาทิ การดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การดำเนินการขอกระทรวงศึกษาธิการในการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน การเป็นต้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส