นอ.กรงปีนังที่ 9 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ สมาชิก อส. ชุดคุ้มครองตำบลกรงปินัง

 

 

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.

 

 

          นายกองตรีวิมุตติ อำนักมณี ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกรงปินัง ที่ 9 จังหวัดยะลา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่สมาชิกอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลกรงปินัง ทั้งนี้ได้มอบนโยบายและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

     1. เน้นย้ำการดูแลรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และการป้องกันที่ตั้งฐานปฏิบัติการ เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมไม่ตั้งอยู่

ในความประมาท

     2. การปฏิบัติ รปจ. และ การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ตลอดเวลา

     3. เน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามข้อสั่งการและการปฏิบัติ ตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

     4. การดูแลความสะอาดบริเวณที่ตั้งและการเพิ่มความเข้มงวด การเฝ้าระวังในพื้นที่

     โดยมี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกรงปินัง และเจ้าหน้าโครง ชคต.กรงปินัง เข้าร่วม ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกรงปินัง หมู่ที่ 3 บ้านบราแง ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา