อธิบดีกรมการปกครอง /ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

 

 

 

 

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.

 

 

            นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง /ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ในการปฏิบัติหน้าที่ จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน /ผู้อำนวยการโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพิมพ์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และหัวหน้าฝ่ายของโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครองได้รับฟังการบรรยาย สรุปผลการปฏิบัติงานจาก นายสมชาย เกียรติก้องแก้วฯ ในการนี้ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองได้มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินการ จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มอบสิ่งของให้กับพนักงานโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว