กองร้อย อส.อ.โคกโพธิ์ ที่ 4 ประชุมชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการ แก่กำลังพลสมาชิก อส.ประจำเดือนตุลาคม 2564

 

 

 

 

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.

 

 

          นายกองโท อับดุลการีม  ยีดำ ผบ.ร้อย อส.อ.โคกโพธิ์ ที่ 4 เป็นประธานการประชุมพบปะชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการ แก่กำลังพลสมาชิก อส.ประจำเดือนตุลาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ เพื่อเน้นย้ำกระตุ้นการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้ ฃ

- สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เน้นย้ำกระตุ้นเตือนกำลังพลทุกนาย กรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ข้างเคียงเป็นเหตุให้กลุ่ม ผกร. เสียชีวิตหลายราย อาจมีการตอบโต้เมื่อมีโอกาส

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เน้นย้ำกำลังพลทุกนาย หลีกเลี่ยง สถานที่เสี่ยง การป้องกันตนเอง นำมาตรการ DMHTT มาถือปฏิบัติให้เป็นประจำ

- การสับเปลี่ยนกำลังพล พี่เลี้ยง ชคต.ในปีงบประมาณ 2564

- ระเบียบ วินัย การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ บ่งบอกฝ่ายที่ชัดเจน ห้าม สมาชิก อส.ทุกนาย เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตรวจพบให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก อส.ทันที

โดยมี รอง ผบ.ร้อย อส.อ.โคกโพธิ์ ที่ 4  ผช.ผบ.ร้อยฯ จ่ากองร้อยฯ และกำลังพลสมาชิก อส.ประจำกองร้อยฯ และประจำ ชคต.ที่ไม่ติดภารกิจ รปจ.เข้าร่วมประชุม