จัดระเบียบสังคม  

 

  วันที่ 17 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. 

 

ภายใต้การอำนวยการของ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์นำชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ เน้นการติดตามและตรวจสอบสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค (ปิดชั่วคราว)/ติดตามและตรวจสอบ สถานประกอบการ ประเภท ร้านนวดแผนโบราณ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มทั่วไป (ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ดังกล่าวและปิดให้บริการภายในเวลา 23.00 น.) ในเขตชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (ถนนอินใจมี/ถนนเจษฎาบดินทร์/ถนนบรมอาสน์)   เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ ทำความเข้าใจ  เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดอุตรดิตถ์ การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เหตุการณ์ทั่วไปปกติ