จังหวัดสุพรรณบุรีออกตรวจลาดตระเวนป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

 


        
     
 วันที่ 14 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 น.

 

ภายใต้การอำนวยการของ นายกองเอก ณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นายกองเอก ปรีชา ทองคำ นายกองเอก นพฤทธิ์ ศิริโกศล  นายกองโท ชูชีพ พงษ์ไชย รอง.ผวจ.สุพรรณบุรี นายกองเอก วัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้มอบหมายให้นายกองตรี จิตรติ รามเนตร ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อม นายหมวดตรี ธรรศ ศรีดุษฎี ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อย บก.บร.บก.อส.สพ. ออกลาดตระเวนตรวจตราการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมและเข้มงวดมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสฯ ในสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร และแหล่งชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ มุกหลังศาลากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
         
ผลการปฏิบัติ: 
         ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด และเข้มงวดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดต่อร้ายแรง โควิด 19  ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการมั่วสุ่ม ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ซึ่งผลการปฏิบัติยังมีประชาชนบางส่วน ที่ยังออกนอกเคหสถานในยามวิกาล โดยเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายและมีความจำเป็น  ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่3979/2564 ทั้งนี้ได้ชี้แจงแจ้งคำสั่งจังหวัดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคร่งครัดต่อการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องต่อมาตรการทางกฎหมายและคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจค้นผู้ติดหรือใช้สารเสพติดในร่างกายได้จำนวน 3 คน จึงทำบันทึกและนำส่งเข้ารับการบำบัดรักษาต่อไป