ปลัดจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส ปฏิบัติราชการต่างๆ

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

 

 

          นายปรีชา  นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ดังนี้

เวลา 09.00 น. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้แก่สมาชิก อส. ชุดคุ้มครองตำบล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนราธิวาส ตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 โดยมี นายชินวุฒิ  ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชัญญานุวัตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เวลา 10.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570  ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

เวลา 14.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาเห็นชอบข้อมูลการสำรวจผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่นิคมสร้างตนเองศรีสาคร ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบองอ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายบุญพาศ  รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัเนราธิวาส เป็นประธาน