ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

 

 


วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.

 

ภายใต้การอำนวยการของนายวีรยุทธ ขนุนนิล นายอำเภอบ้านตาขุน/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านตาขุน (ผอ.ศป.ปส.อ.บ้านตาขุน) ได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอบ้านตาขุน ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด ในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     - ผลการปฏิบัติ ได้สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายแก่ผู้ที่ต้องสงสัยว่าจะเสพยาเสพติด จำนวน 27 ราย พบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน จำนวน 4 ราย จึงได้ส่งเข้าบำบัด แยกเป็น สถานพยาบาล จำนวน 1 ราย และค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวน 3 ราย