นอ.มะนัง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งคำสั่งจังหวัดสตูล และมาตรการฯ แก่ตลาดนัดในพื้นที่ อ.มะนัง

 

 

 

 

 

วันที่ 2 กันยายน  2564 ตั้งแต่เวลา 16.00น.

 

          นายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอมะนัง พร้อมด้วย นายชัญญ โครธาสุวรรณ ปลัดอำเภอมะนัง นายนัฐพงศ์ โกละกะ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.มะนัง ที่ 8 อสม.ตำบลปาล์มพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งคำสั่งจังหวัดสตูลและมาตรการฯ แก่ตลาดนัด ในพื้นที่อำเภอมะนัง พร้อมทั้งกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตาม คำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 1485/2564 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดสตูล อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว จะดำเนินการตามกฎหมายในลำดับต่อไป