ศปก.อ.โคกโพธิ์ จัดกำลัง 3 ฝ่าย ออกตรวจและกวดขัน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

         

          ภายใต้การอำนวยการของ นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ มอบหมายให้นายจิรพัฒน์ มุกดารัตน์ นายอรรถพล หอมวัน ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วยกำลังพล สมาชิก อส.ชป.พญาตานี จำนวน 1 ชป. ประสานการปฏิบัติกับหน่วยกำลังฝ่ายตำรวจ ทหาร ออกตรวจ กวดขันการปฏิบัติ ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 70/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ เน้นกวดขันการปฏิบัติ ดังนี้

  - ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 25 คน

  - ห้ามบุคคลออกจากเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น.- 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

  - ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเปิดให้บริการโดยการนั่งบริโภคภายในร้านไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด