ศปก.อ.โคกโพธิ์ จัดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในพื้นที่

 

 

 

 

 

วันที่ 26 สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

 

          ภายใต้การอำนวยการของนายอับดุลการีม  ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ ตำรวจ ทหารและสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ จุดตรวจสถานีรถไฟปัตตานี(โคกโพธิ์) ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) โดยมีการตรวจคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มข้น พร้อมให้ทำความเข้าใจกับประชาชน ให้งดการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และทำหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยง และกำชับให้ทุกคนที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดปัตตานี ต้องสแกน QR Code เพื่อรายงานตัวเข้าจังหวัดปัตตานี โดยถือปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง มาตรการของจังหวัดปัตตานีและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ณ สถานีรถไฟปัตตานี(โคกโพธิ์) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย