ผวจ.นราธิวาส มอบหมาย ปลัดจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามพื้นที่ต่างๆ และมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

 

 

 

 

 

วันเสาร์ ที่ 21 ส.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.10 น.

 

 

          นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดังนี้

1.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย

       1) รพ.สต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส

       2) อาคารอเนกประสงค์บ้านทรายขาว ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส

       3) รพ.สต.บ้านกลูบี ต.กาซอ อ.ศรีสาคร

       4) มัสยิดดิลฟาละห์ ม.2 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ

       5) มัสยิดอัลละห์มาดี ม.1 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ

2.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่ นางตีเมาะ เจ๊ะฆอ อายุ 84 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากสำนักนายกรัฐมนตรี ณ บ้านเลขที่ 33 ม.2 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

3.ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

4.ตรวจเยี่ยม ชคต. เพื่อให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  ดังนี้

      1) ชคต.ซากอ อ.ศรีสาคร

      2) ชคต.สากอ อ.สุไหงปาดี

      พร้อมทั้งแนะนำ ชี้แจงการปฎิบัติหน้าที่ตามภารกิจ และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งแจ้งให้กำลังพลทุกนายปฎิบัติงาน ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ และปฏิบัติตามหน้าที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และวินัยของกองอาสารักษาดินแดนอย่างเคร่งครัด โดยมี ป้องกันจังหวัดนราธิวาส และเจ้าพนักงานปกครอง ทปค.จ.นธ. ร่วมตรวจเยี่ยม