กองร้อย อส.อ.เบตง ที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติภารกิจของ สมาชิก อส. และชุด ชคต. ทั้ง 4 ชคต. ในการปฏิบัติหน้าที่ รปภ.ในชีวิตและทรัพย์สินของ ปชช.ในพื้นที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

 

          ภายใต้การอำนวยการของ ก.ท.เอก ยังอภัย ณ สงขลา ผบ.ร้อย อส.อ.เบตง ที่ 3 มอบหมายให้ ผู้ช่วย ผบ.ร้อยฯ,หน. ชคต. สั่งการและประสานการปฏิบัติให้ สมาชิก อส.ประจำกองร้อยฯ และ ชคต. ทั้ง 4 ชคต. ปฏิบัติภารกิจตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ดังนี้

  - ออก ลว. เส้นทางตามจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อกดดันและจำกัดเสรีการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม

  - ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดหน้าฐานปฏิบัติการและจุดตรวจไม่ประจำที่ (POP - UP)

  - จัดกำลัง รปภ.ตลาดนัด, สถานที่ราชการในพื้นที่รับผิดชอบ

  - การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้มีความคุ้นชินต่อสถานการณ์

  - การตรวจสอบการอยู่เวรยาม ตลอดจนการตรวจสภาพความพร้อมในด้านอาวุธ/การสื่อสาร

  - เน้นย้ำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้อยู่ในระเบียบวินัย เข้มงวด การ รปภ.ในที่ตั้ง

  - การ ลว. จรยุทธ์พิสูจน์ทราบรอบฐานปฏิบัติการ

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงเวลานี้เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติไม่พบสิ่งบอกเหตุ บุคคลต้องสงสัย และสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด