จังหวัดสุพรรณบุรีจัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนพื้นที่ ตามมาตรการตามคำสั่ง จ. สุพรรณบุรี

 

 

       วันจันทร์ที่  16 สิงหาคม 2564

 

ภายใต้การอำนวยการของ นายไพทูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง  มอบหมายให้ เรืออากาศตรี นเรศ หนูทอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ 8  จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนพื้นที่ ตามมาตรการตามคำสั่ง จ. สุพรรณบุรีที่ 3440/2564  การห้ามบุคคนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00น.-04.00น และ มาตรการอื่นๆเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส  2019(covid-19) ในพื้นที่  ต.บางเลน 
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย