นอ.ระแงะ ให้เกียรติมอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
 

 

          ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอระแงะ/ผอ.ศปก.อ.ระแงะ ให้เกียรติมอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,500.- บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส อีกทั้งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในปี 2562 เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวยากจนใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส