ผบ.ร้อยที่ 9 กรงปีนัง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ สมาชิก อส. ชุดคุ้มครองตำบลห้วยกระทิง
 

 

 

 

 

วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
 

 

          นายวิมุตติ  อำนักมณี ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอกรงปินัง ที่ 9 จังหวัดยะลา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่สมาชิกอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลห้วยกระทิงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค  ทั้งนี้ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้    
    1.เฝ้าระวังการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบต่อเป้าหมายที่ตั้งฐาน           
    2.เรื่องยาเสพติด ห้ามสมาชิกอาสารักษาดินแดนทุกนายยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติดโดยเด็ดขาด              
   3.เน้นย้ำการให้ทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และได้ชี้แจงการปฏิบัติตามข้อสั่งการและการปฏิบัติตามมาตราการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบุคมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยมี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลห้วยกระทิง, ผบ.ร้อยทพ ที่ 4710 และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลห้วยกระทิง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา