นอ.บางกล่ำ และปลัดอำเภอ ปฏิบัติภารกิจต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  


 

 

 

 

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป้นต้นไป
 

 

นายสุรัตน์  ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ และปลัดอำเภอปฏิบัติภารกิจดังนี้ 
   เวลา 08.00 น. นายอำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมประจำเดือนนายอำเภอ ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา 
   เวลา 09.00 น. นายอำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุม กรมการจังหวัดประจำเดือน ผ่านโปรแกรม CISCO Webex Meetings   
   เวลา 13.30 น. นายอำเภอบางกล่ำ/ผอ.จอส.พระราชทานอำเภอบางกล่ำ นายมงคล สินยัง ปลัดอาวุโส จิตอาสา 904 รหัส 5A-178 พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าช้าง บุคลากรสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ โรงเรียนบ้านโคกเมา  โดยมีกิจกรรมตัดหญ้า  เก็บกวาดขยะ ล้างห้องน้ำ ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมสถานที่รองรับผู้กักตัวในพื้นที่ต่อไป           
   เวลา 14.00 น.  นายอำเภอบางกล่ำ ประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอบางกล่ำ โดยมีปลัดอำเภอ ผอ.โรงพยาบาลบางกล่ำ สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ  
    เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป นายอำเภอบางกล่ำ นายมงคล สินยัง ปลัดอาวุโส มอบหมายให้ 
นายธรรมรงศักดิ์ ดำโรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ ม.12 บ้านบ่อแพ ต.ท่าช้าง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวกรณีสัมผัสเสี่ยงจำนวน 5 ราย