อ.แม่ลาน ดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่(พิเศษ) 51/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

 

 

 

วันที่​ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 

 

          ภายใต้การอำนวยการของนายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอแม่ลาน/ผอ.ศปก.อ.แม่ลาน มอบหมายให้นายฟาญัร ศรีวรรณยศ ปลัดอำเภองานป้องกัน ร่วมกับหน่วยกำลังในพื้นที่ ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอแม่ลาน ดังนี้

 1. เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป คัดกรองการเดินทางของพี่น้องประชาชน ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาพักอาศัยในจังหวัดปัตตานี และเดินทางออกนอกเขตจังหวัด ณ จุดตรวจบูรณาการร่วมถนนสาย 418 อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
 2. เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อประชาสัมพันธ์และกวดขันการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 51/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ที่กำหนดให้ประชาชนเลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็นในระหว่างเวลา 04.00 น.ถึง 21.00 น. และห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น.ถึง 04.00 น. ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในทุกตำบล/หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่ลานได้ทราบ มีความเข้าใจและถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย