ผบ.ร้อย อส.เบตงที่ 3 พบปะชี้แจง เน้นย้ำการปฏิบัติแก่ชุดปฏิบัติการการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเขตเมือง กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 3
 

 

 

 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น.
 

 

          นายกองโท เอก ยังอภัย ณ สงขลา ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเบตงที่ 3 ร่วมพบปะชี้แจงเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองเบตง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการห้ามออกเคหสถาน และการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา  จึงให้ทุกนายปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาที่ได้สั่งการไว้อย่างเคร่งครัด