ปลัด จ.นราธิวาส ร่วมพิธีปล่อยแถวปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย (ปกครอง ตำรวจ ทหาร) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548


 

 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 20.30 น.
 

 

          นายปรีชา  นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีปล่อยแถวปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย (ปกครอง ตำรวจ ทหาร) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และคำสั่ง ศบค.นราธิวาส  ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ บริเวณหน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายเจษฎา  จิตรัตน์ เป็นประธาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และสมาชิก อส. ดังนี้
1) จุดตรวจร่วมท่าพระยาสาย อ.เมือง
2) ด่านตรวจร่วมบ้านบาตู อ.บาเจาะ
  - เวลา 21.45 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและด่านตรวจ เพื่อให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
1) ด่านตรวจร่วมบ้านเชิงเขา อ.บาเจาะ
2) จุดตรวจ ชรบ.บลูกาสนอ อ.ยี่งอ
 ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการปฎิบัติตนของเจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. และ ชรบ. ถึงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งขอให้กำลังพลทุกนายปฎิบัติงาน ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ โดยมี ป้องกันจังหวัดนราธิวาส และเจ้าพนักงานปกครอง ทปค.จ.นธ. ร่วมตรวจเยี่ยม