อ.นาทวี ออกตรวจเข้มตามมาตรการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
 

 

 

 

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
     

 

          นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี  นายเชิดพงษ์ ใจตรง ปลัดอาวุโส  นายนันต์อินทร์ ศิริรัตน์ ป.หน.กลุ่มงานความมั่นคง มอบหมายให้นายธนกฤต สุทธิพงค์ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอนาทวี ออกตรวจสอบร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา และห้ามการบริโภคในร้าน โดยให้ดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 42/2564 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 มาตรการควบคุมพื้นที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา 
    ดำเนินการตรวจสอบจำนวน 9 ร้าน ดังนี้
       1.ร้านอาหารบ้านเย
       2.ร้านข้าวต้มเปียโน
       3.ร้านอาหารครัวสบันงา
       4.ร้านน้ำชาบังเซะ
       5.ร้านฟิซซ่าถาดเติบ
       6.ร้านก๊ะสาวโรตีพิซซ่า
       7.ร้านน้ำชากอรี-เบน
       8.ร้านหม่าสาฮาล
       9.ร้านหายเร่แผงลอยทั่วไปบริเวณโซนหน้าร้านปกรณ์ยานยนต์นาทวี
   ผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการร้านค้าให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตราป้องกันดังกล่าวเป็นอย่างดี