อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีน

 

 

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น  

 

เป็นต้นไป นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอสำโรง พร้อมด้วย นายสรพงษ์  ชายแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.สำโรง 18  ออกปฎิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ โรงพยาบาลสำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย