จัดสถานที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสิงห์บุรี

 


  
วันพุธที่ 7 ก.ค. 64 เวลา 13.30 น.

 

ว่าที่นายกองเอก ณัฐวุฒิ ถุนนอก หน.ฝอ. บก.อส. จ.สิงห์บุรี นายหมวดเอก วันชัย อุทาวงค์ หัวหน้ากองปฏิบัติการ มอบหมายให้ นายหมวดตรี อภิรักษ์ ไชยมังกร รอง ผบ.ร้อย บก.บร.บก.อส.จ.สิงห์บุรี นำกำลัง สมาชิก อส. สังกัด กองร้อย บก.บร. บก.อส.จ.สิงห์บุรี สนับสนุนการขนส่งสิ่งของอุปกรณ์เตียงนอนกระดาษ และจัดสถานที่เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ณ อาคารธนาคมานุสรณ์ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ควบคุมดูแลการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสถานที่ดังกล่าว เป็นอาคาร 2 ชั้น แบ่งเป็นโซนชายและหญิง มีห้องน้ำทั้ง 2 ชั้น สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน100 เตียง พร้อมทั้งยังมีห้องแยกให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยอีกด้วย