กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจตามแผนการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourism Sandbox) 

 

 

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

 

ด้วยรัฐบาลเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการโดยรัฐบาลมีแผนการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Tourism Sandbox) นั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ และให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินการควบคู่กับมาตรการ่ทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองอาสารักษาดินแดน จึงจัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ส่วนกลาง) จำนวน 24 นาย (ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป 6 นาย, ร้อย.ปพ.2 บก.อส. 6 นาย, ร้อย.ปฝ.2 บก.อส. 12 นาย) ไปสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามแผนดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น