ศปก.อ.โคกโพธิ์ จัดทีมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

 

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป 

 

 

          ภายใต้การอำนวยการของ นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ มอบหมายให้ นายพิเชฐ มโนรัตน์สกุล ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย นายอนุกูล  อินทโกศรี  จ่ากองร้อย อส.อ.โคกโพธิ์ ที่ 4 จัดกำลังสมาชิก อส.ชป.เคลื่อนที่เร็ว (พญาตานี) ออกบังคับใช้กฎหมาย แก่ประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่ ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้จำหน่ายแบบลักษณะการนำกลับบ้าน ห้ามนั่งรับประทานในร้านโดยเด็ดขาด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าของร้านสถานประกอบการในพื้นที่มีความเข้าใจในสถานการณ์และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี