ผวจ.สตูล พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.สตูล เป็นประธานในพิธีมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้

 

 

 

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. 

 

          นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล นายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอมะนัง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรมะนัง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ และ TST อำเภอมะนัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ได้แก่ 
1. นางสาวกนกกร ผาระการ บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา
2. ด.ช.โกสิต โสภิณฑ์ บ้านเลขที่ 218 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา
โดยได้รับความช่วยเหลือตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564