ปลัดอำเภอความมั่นคงพร้อมด้วยปลัดอำเภองานป้องกัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะกำลังพล อส.ชคต.

ปล่องหอย

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564  เวลา 16.00 น. 

 

          นายกองตรีเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ ผบ.ร้อย อส.อ.กะพ้อ ที่ 12 มอบหมายให้ นายหมวดเอกมนต์เอก กิจธิคุณ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, นายหมวดตรีวิริยะพงษ์ วีระพงษ์ ปลัดอำเภองานป้องกัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพล อส.ชคต.ปล่องหอย เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล สานสัมพันธ์ผูกมิตรไมตรี ส่วนบังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายในการปฎิบัติหน้าที่ เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันการก่อเหตุ พร้อมสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย