ผวจ.นราธิวาส มอบหมายให้ รอง ผวจ.นราธิวาส พร้อมด้วย ปลัด จ.นราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) รับมอบนโยบายและขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน

 

 

 

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

 

          นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมพร้อมด้วย นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) รับมอบนโยบายและขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน จากห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจังหวัดนราธิวาสได้ชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของจังหวัดนราธิวาสในการลดอุบัติเหตุและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส