นอ.ระแงะ/ผอ.ศปก.อ.ระแงะ ให้การต้อนรับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ (ป.ป.ช.) คณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.นราธิวาส ได้ร่วมประชุมรับฟังโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม โครงการขุดสระน้ำ

บึงปลักเข้ (ช่วงที่ 2)

 

 

 

 

วันที่ 21  มิถุนายน  2564 เวลา 09.30 น. 

 

 

          ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอระแงะ/ผอ.ศปก.อ.ระแงะ ให้การต้อนรับ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.นราธิวาส และคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมประชุมรับฟังโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม โครงการขุดสระน้ำบึงปลักเข้ (ช่วงที่ 2) ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ และเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจง ถึงคืบหน้าโครงการดังกล่าว  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามหน้างาน และเข้าสังเกตการณ์ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการขุดสระน้ำบึงปลักเข้ (ช่วงที่ 2) ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  ดังกล่าว โดยคณะฯ ได้เน้นย้ำให้โครงการดำเนินการ ให้แล้วเสร็จไปตามข้อสัญญา