นอ.บาเจาะ/ผบ.ร้อย อส.บาเจาะ ที่ 10 ได้ทำการตรวจเยี่ยมกำลังพล ชคต.ปะลุกาสาเมาะ ชคต.กาเยาะมาตี และ ชคต.ลุโบะสาวอ ได้ชี้แจงในเรื่องของการปฏิบัติงาน


 

 

 

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14:30-15:30 น. 

 

 

          นายกองโทวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นอ.บาเจาะ/ผบ.ร้อย อส.บาเจาะ ที่ 10 ได้ทำการตรวจเยี่ยมกำลังพล ชคต.ปะลุกาสาเมาะ ชคต.กาเยาะมาตี และ ชคต.ลุโบะสาวอ ได้ชี้แจงในเรื่องของการปฏิบัติงาน ให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ทั้งนี้ได้มอบเสบียงอาหารแห้งให้กับกำลังพลชุดคุ้มครองตำบลเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน