นอ.ยะหริ่ง ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รอง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธาน


 

 

 

 

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน  2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 

 

 

          นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เพื่อเผยแพร่ความรู้ และรณรงค์ การอนุรักษ์ทะเลให้กับประชาชน กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ทะเล เพื่อลดปริมาณขยะในทะเล ไม่ให้เกิดผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว และมี ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9, ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, ปลัดอำเภองานป้องกัน, ปลัดอำเภอยะหริ่ง, ผบ.ร้อย ทพ.42 ในพื้นที่,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.แหลมโพธิ์, ทีมงาน/จนท.ประมงชายฝั่ง จ.ปัตตานี, ปลัด อบต.แหลมโพธิ์, จนท.ปค.ต.แหลมโพธิ์, จนท.อบต.แหลมโพธิ์,ประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมดังนี้
 1) ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (เต่าทะเล,กุ้งทะเล,ปูทะเล)
 2) ร่วมกันเก็บขยะชายหาดแหลมตาชี
 ณ แหลมตาชี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี