ผบ. ร้อย อส. อำเภอกรงปีนัง ที่ 9 จ.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สมาชิก อส. ต.ห้วยกระทิง เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค  

 

 

 

 

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 
 

 

          นายวิมุตติ  อำนักมณี ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอกรงปินัง ที่ 9 จังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลห้วยกระทิง เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค  พร้อมทั้งชี้แจงการปฏิบัติตามข้อสั่งการและการปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยมี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, ปลัดอำเภองานป้องกัน , กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลห้วยกระทิง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา