จังหวัดสุพรรณบุรี

ออกตรวจตราบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมและเข้มงวดมาตรการการป้องกันโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID 19)

 


วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 19.30 น

 

โดยการอำนวยการของ  ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล. โชคนำชัย นายอำเภอบางปลาม้า ได้สั่งการให้ น.ส.หทัยพัชร์  ดอกพุฒพร้อมด้วยชุดเคลื่อนที่เร็วอำเภอบางปลาม้า กำลังกองร้อยอส.อ.บางปลาม้า ที่ 5 ออกตรวจตราบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมและเข้มงวดมาตรการการป้องกันโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID 19) เพื่อไม่ให้มีการระเมิดคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลโคคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการดำเนินการ
       ชุดเคลื่อนที่เร็วอำเภอบางปลาม้า และกำลังร้อยอสอ.บางปลาม้า ที่ 5 ได้ดำเนินการจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า  พบประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการโดยเคร่งครัด