ศปก.อ.โคกโพธิ์ จัดชุด จนท.ปกครอง ตำรวจ ทหารและสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ด่านตรวจนิคมโคกโพธิ์  รอยต่อ จ.สงขลา

 

 

 

 

วันที่ 1 มิถุนายน  2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

 

          ภายใต้การอำนวยการของนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อทำหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดปัตตานี เฝ้าระวัง ป้องกัน สกัดกั้น การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการกวดขันการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ขณะออกนอกเคหสถาน ตลอดจนสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ณ ด่านตรวจหน้าฐานปฏิบัติการ กองร้อย.ทพ.4315 (ด่านตรวจนิคมฯ) ม.5 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี รอยต่อ จ.สงขลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย