นอ.ยะหริ่ง, สสอ.ยะหริ่ง ประชุมทีมงานโควิด ,ทีมงานสาธารณสุขติดตามตรวจสอบค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงที่อาจจะกลับภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ อ.ยะหริ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID- 19


 

 

 

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. 

 

          นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง , สาธารณสุขอำเภอยะหริ่ง ประชุมทีมงานโควิดอำเภอยะหริ่ง,ทีมงานสาธารณสุขอำเภอยะหริ่ง ติดตามตรวจสอบค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงที่อาจจะกลับภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง เพื่อดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ โดยมีผู้ช่วย สสอ.ยะหริ่ง, ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร, ปลัดอำเภอรับผิดชอบงาน COVID- 19, หน./เจ้าหน้าที่ สนง.สสอ.ยะหริ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ บ้านพักนายอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี