นอ.โคกโพธิ์ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย จนท.ปกครอง ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่พบปะตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย แก่ข้าราชการ ที่ทำการปกครอง อ.โคกโพธิ์

 

 

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. 

 

          นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานลูกจ้างที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ ให้การต้อนรับ นายปรีชา นวลน้อย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 7 ในโอกาสเดินทาง พบปะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ โดยท่านผู้ตรวจราชการได้นำข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา เรื่อง
(1) การดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19
(2) การดำเนินการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 
(3) ให้ขับเคลื่อนลูกจ้างโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ในการสนับสนุนการรายงานการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 
(4) การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของข้าราชการลูกจ้างเน้นการทำงานเป็นทีมและปฏิบัติตามนโบบายและข้อสั่งการของกรมการปกครองครองเป็นสำคัญ