นอ.เมืองปัตตานี/ผอ.ศปก.อ.เมืองปัตตานี ปลัดอำเภอ พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐ อส.เมืองปัตตานี ร่วมเคารพธงชาติ ณ. บริเวณหน้าเสาธงที่ว่าการ อ.เมืองปัตตานี
     


 

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. 

 

          นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอเมืองปัตตานี/ผอ.ศปก.อ.เมืองปัตตานี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้างอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของบุคลากร และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงในการทำงานเป็นทีมและพร้อมที่จะให้บริการกับประชาชน ณ บริเวณหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี