นอ.กะพ้อ/ผอ.ศปก.อ.กะพ้อ มอบหมายให้ ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจตราร้านเกม(ร้านวีดิทัศน์) ตามคำสั่ง จ.ปัตตานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. 

 

          นายสมศักดิ์ ทิพย์มณี นายอำเภอกะพ้อ/ผอ.ศปก.อ.กะพ้อ มอบหมายให้ นายวาฮิดล ตะเหลบ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกะรุบี พร้อมด้วย นางกรตีนา ดิง เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบลกะรุบี, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกำลังพลชุดคุ้มครองตำบลกะรุบี ลงพื้นที่ตรวจร้านเกม(ร้านวีดิทัศน์)ในพื้นที่ตำบลกะรุบี เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่(พิเศษ) 17/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนเพื่อกำกับติดตามการประกอบกิจการร้านเกมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 และเพื่อเป็นการวางมาตรการในการควบคุมป้องกันปัญหาอบายมุขในเด็กและเยาวชนที่เข้าใช้บริการร้านเกมดังกล่าว ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี