ผบ.ร้อย อส.อำเภอเบตง ที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ชคต.ธารน้ำทิพย์ สร้างขวัญกำลังใจ เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิท 2019 (COVID 19)

 

 

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. 

 

          นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเบตง ที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ และ สภาพความเป็นอยู่ มอบนโยบายให้แก่กำลังพล โดยเน้นการรักษาระเบียบวินัย การเก็บรักษายุทโธปกรณ์ การอยู่เวรยาม การปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรค และห้ามกำลังพลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมกับรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล ในโอกาสนี้ได้มอบอินทผาลัมให้กับกำลังพลอีกด้วย