ผวจ.นราธิวาส มอบหมายให้ รอง ผวจ.นราธิวาส ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ กรณีฉุกเฉินโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

 

วันที่ 6 พฤษภาคมเวลา 13.30 น.

 

 

          ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อพิจารณาโครงการฯและการใช้จ่ายเงินทดลองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ครั้งที่ 7/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส